Taken by: Gary Carpenter

Common prawn (Palaemon serratus) - Picture taken in Kenma...
Common prawn (Palaemon serratus) - Picture taken in Kenma... by Gary Carpenter
VOTES: 12
VOTE!