Taken by: Steve Dolan

“Kaleidoscopic” Colorful Algae on the rocks in St. Thoma...
“Kaleidoscopic”  Colorful Algae on the rocks in St. Thoma... by Steve Dolan
VOTES: 4
VOTE!