Taken by: Jason Spitz

Supermacro closeup of a nudibranch
Supermacro closeup of a nudibranch by Jason Spitz
VOTES: 6
VOTE!