Taken by: Alex Goldblum

Stingray during sunrise shoot
Stingray during sunrise shoot by Alex Goldblum
VOTES: 40
VOTE!