Taken by: Sergiy Glushchenko

...
... by Sergiy Glushchenko
VOTES: 7
VOTE!


Posted: Monday, December 15, 2014- (12/15/2014 6:38:00 PM)
Category: Humorous
location: Ukraine