Taken by: Sergiy Glushchenko

...
... by Sergiy Glushchenko
VOTES: 8
VOTE!


Posted: Tuesday, December 30, 2014- (12/30/2014 7:00:00 AM)
Category: Humorous
location: Ukraine