Taken by: Sergiy Glushchenko

...
... by Sergiy Glushchenko
VOTES: 10
VOTE!


Posted: Friday, January 16, 2015- (1/16/2015 2:57:00 PM)
Category: Humorous
location: Ukraine