GB


Relevance (photography)
Definition GigaByte - 1,024 MegaBytes