Taken by: Richard Goluch

Gray Angel Fish-Florida Key Largo
Gray Angel Fish-Florida Key Largo by Richard Goluch
VOTES: 14
VOTE!