Taken by: Tina Norris

Three legged turtle
Three legged turtle by Tina Norris
VOTES: 12
VOTE!