Taken by: Sergiy Glushchenko

...
... by Sergiy Glushchenko
VOTES: 12
VOTE!


Posted: Tuesday, November 8, 2016- (11/8/2016 5:37:00 PM)
Category: Humorous
location: Ukraine