Taken by: Sergiy Glushchenko

...
... by Sergiy Glushchenko
VOTES: 12
VOTE!


Posted: Friday, November 18, 2016- (11/18/2016 6:26:00 AM)
Category: Humorous
location: Ukraine