Taken by: Sergiy Glushchenko

...
... by Sergiy Glushchenko
VOTES: 17
VOTE!


Posted: Saturday, July 15, 2017- (7/15/2017 4:07:00 PM)
Category: Humorous
location: Ukraine