Taken by: Marylin Batt

Dragon shrimp, Anilao, Philippines
Dragon shrimp, Anilao, Philippines by Marylin Batt
VOTES: 17
VOTE!