Taken by: Julian Hsu

Bigfin reef squid
Bigfin reef squid by Julian Hsu
VOTES: 13
VOTE!


Posted: Monday, July 22, 2019- (7/22/2019 2:54:00 AM)
Category: Macro - swimming
location: South China Sea Taiwan