Taken by: Julian Hsu

Bigfin reef squid
Bigfin reef squid by Julian Hsu
VOTES: 9
VOTE!


Posted: Saturday, August 17, 2019- (8/17/2019 8:47:00 AM)
Category: Macro - swimming
location: South China Sea Taiwan