Taken by: Julian Hsu

Bigfin reef squid
Bigfin reef squid by Julian Hsu
VOTES: 5
VOTE!


Posted: Monday, March 23, 2020- (3/23/2020 2:49:00 AM)
Category: Macro - swimming
location: South China Sea Taiwan