Taken by: Joaquin Fregoni

Gymnodoris ceylonica spoted in Moorea - French Polynesia
Gymnodoris ceylonica spoted in Moorea - French Polynesia by Joaquin Fregoni
VOTES: 4
VOTE!


Posted: Tuesday, June 30, 2020- (6/30/2020 5:42:00 PM)
Category: Macro - Nudibranchia
location: French Polynesia