Taken by: Julian Hsu

Gorgonian shrimp
Gorgonian shrimp by Julian Hsu
VOTES: 9
VOTE!


Posted: Friday, August 19, 2022- (8/19/2022 12:45:00 AM)
Category: Macro - not swimming
location: South China Sea Taiwan