Taken by: Antonio Venturelli

Flabellina affinis_2022
(Canon100,1/250,f22,iso400)
Flabellina affinis_2022
(Canon100,1/250,f22,iso400) by Antonio Venturelli
VOTES: 4
VOTE!


Posted: Wednesday, April 19, 2023- (4/19/2023 3:57:00 AM)
Category: Macro - Nudibranchia
location: Tyrrhenian Sea Italy