Taken by: Sergiy Glushchenko

Traning in the swimming pool
Traning in the swimming pool by Sergiy Glushchenko
VOTES: 17
VOTE!


Posted: Saturday, October 10, 2009- (10/10/2009 11:39:00 AM)
Category: Freshwater
location: Ukraine