Taken by: Paul Markey

Manta Sunburst, taken free diving at 10mm focal length
Manta Sunburst, taken free diving at 10mm focal length by Paul Markey
VOTES: 29
VOTE!