Taken by: Sergiy Glushchenko

...
... by Sergiy Glushchenko
VOTES: 15
VOTE!


Posted: Thursday, August 11, 2011- (8/11/2011 2:14:00 AM)
Category: Humorous
location: Ukraine