Taken by: Kandace Heimer

I shot the manta ray on the Kona Night Manta dive. I shot...
I shot the manta ray on the Kona Night Manta dive. I shot... by Kandace Heimer
VOTES: 26
VOTE!